HRH PRINCE ALI, ABU GHAUSH RECEIVE SHEIKH MOHAMMED AWARDS