FOUR KICKBOXERS THROUGH TO ASHGABAT 2017 SEMI-FINALS